top of page

Αιτήσεις δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών 2022

Οι αιτήσεις για νέα δικαιώματα φύτευσης, οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου είναι σε εξέλιξη για όλο τον Νοέμβριο και έως την 1η Δεκέμβρη του 2022.


Οι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμα του minagric (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) στον ακόλουθο σύνδεσμο


Δείτε τον οδηγό του The Greek Vineyard για τις αιτήσεις δικαιωμάτων φύτευσηςΗ αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Ταυτότητα

2. Εκκαθαριστικό εφορίας

3. Δικαιολογητικά κατοχής της έκτασης (Επισύναψη συμβολαιογραφικών εντύπων και του πιστοποιητικού μεταγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο ή ενοικιαστήρια διάρκειας τουλάχιστον για επτά (7) έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση μίσθωσης ή χρησιδανείου, ο ενοικιαστής ή χρήστης κατά περίπτωση συνυποβάλλει σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για την δραστηριότητα αυτή.) Για τις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας εξ' αδιαιρέτου θα πρέπει να εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του άλλου / ή άλλων ιδιοκτητών.

4. Επίσης εάν δηλώνει ότι είναι νεοεισερχόμενος (ηλικίας έως 40 ετών και δεν κατέχει αμπέλια με οινοποιήσιμες ποικιλίες) πρέπει να επισυνάψει σε μορφή pdf την σχετική βεβαίωση από το ΚΕΠΥΕΛ).

5. Αμπελουργοί ενταγμένοι στη βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση θα πρέπει να επισυνάψουν το πιστοποιητικό από τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης. Ο αιτών μη κάτοχος αμπελουργικής εκμετάλλευσης δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών στην βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση.

6. Στην αίτηση προσδιορίζεται η έκταση σε στρέμματα, το τοπωνύμιο της περιοχής και το δημοτικό διαμέρισμα, καθώς και όλες οι συντεταγμένες των κορυφών (προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87) του αγροτεμαχίου στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια.

7. Στην περίπτωση που στο/α αγροτεμάχιο/α της αίτησης υφίσταται καλλιέργεια, ο παραγωγός αναλαμβάνει την υποχρέωση της εκρίζωσης της πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας νέας φύτευσης επισυνάπτοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.


Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παραγωγοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: 

  1. Οι άδειες νέας φυτεύσεις ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησης τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα. 

  2. Τα τεμάχια για τα οποία χορηγείται άδεια φύτευσης οφείλουν να παραμείνουν στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια, τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία χορήγησης αυτής. 

  3. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της αιτούμενης έκτασης εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών ετών, τότε υπόκεινται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε επόμενα ημερολογιακά έτη. 

  4. Αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός χρησιμοποίησε την χορηγούμενη άδεια φύτευσης καταστρατηγώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια προτεραιότητας για τα οποία η αίτησή του είχε λάβει βαθμολόγηση, τότε η φύτευση χαρακτηρίζεται ως μη εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 70 του ΚΑΝ (ΕΕ) 1308/2013 και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 46 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2018/273 της Επιτροπής. 

  5. Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας φύτευσης ορίζεται το όριο των εκατό (100) στρεμμάτων και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1) στρέμμα. 

  6. Για την κατανομή των αδειών φύτευσης ορίζονται 8 περιφέρειες. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας την μεγαλύτερη μοριοδότηση έχουν οι εκμεταλλεύσεις που κατέχουν αμπελουργική έκταση μεγαλύτερη ή ίση των 30 στρ. και μικρότερη των 75 στρ. και μετά ακολουθούν αυτές που έχουν έκταση ίση ή μεγαλύτερη των 5στρ. και μικρότερη των 30 στρ. 

  7. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Καλή επιτυχία σε όλους σας!

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page